Digital Services Librarian

Job Description

Digital Services Librarian


School/sub-department: Library Services

Providing services to: USW

Grade and salary: £30,497 per annum / pro rata

Hours of work:  Part-time 0.6FTE (22.2 hours)

Contract duration (perm/fixed term): Permanent

Reports to (job title):  Head of Digital Services

 

Learning Services comprises of three distinctive professional departments, working together to realise an excellent and quality student and graduate experience: Careers and Employability Services, Library Services, and Student Development and Study Skills.

Library Services

USW Library Services offers a wide range of services and collections to support the teaching, learning and research activities of the University, with a strong focus on a positive student experience, a digital first collection development approach and continuous service improvement and innovation.

You will join the Digital Services team which is focussed on the acquisition of learning resources and providing seamless access to them.

The vacancy is based at the Pontypridd campus. Although attendance on campus will be required on a regular basis, the role is suitable for remote working and opportunities for working a proportion of the time from home will be discussed with the successful candidate.

This is a part-time permanent role for 22 hours a week. The working days are open to discussion.

The Digital Services Librarian will play a key role in the acquisition of learning resources, ensuring that our digital resources and digitised content are legally compliant, accessible, discoverable and current.

We are seeking an individual with excellent communication and organisational skills who is able to interpret and present complex information, building relationships across the department, with external partners and vendors. You will have a good understanding of the market for books and journals and be proficient in the application of relevant IT systems such as library management systems and reading lists software.

For an informal conversation about this post please contact Andrew Dalgleish.

If you are a successful candidate and this position will be your first professional services role at the University (or you are currently employed by PSS Ltd), you will be employed by Professional and Support Services Limited, a wholly owned subsidiary of the University of South Wales, which provides services to the University and Colleges. If you are an internal professional services candidate, you will continue to be employed by the University of South Wales.

Closing date: 26/10/2021

======================================================== 

 

Llyfrgellydd Gwasanaethau Digidol

 

Cyfadran/adran : Gwasanaethau Dysgu

Ysgol/is-adran: Gwasanaethau Llyfrgell

Yn darparu gwasanaethau i: PDC

Gradd a chyflog : £30,497 y flwyddyn / pro rata

*penodir ar isafswm y raddfa

Oriau Gwaith:     Rhan-amser 0.6FTE (22.2 awr)

Hyd y contract:  Parhaol

Yn adrodd i:        Pennaeth Gwasanaethau Digidol

 

Gwasanaethau Dysgu PDC

Mae'r Gwasanaethau Dysgu yn cynnwys tair adran broffesiynol unigryw, yn gweithio gyda'i gilydd i wireddu profiad myfyriwr a graddedigion rhagorol ac o ansawdd: Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Gwasanaethau Llyfrgell, a Sgiliau Datblygu ac Astudio Myfyrwyr.

Gwasanaethau Llyfrgell

Mae Gwasanaethau Llyfrgell PDC yn cynnig ystod eang o wasanaethau a chasgliadau i gefnogi gweithgareddau addysgu, dysgu ac ymchwil y Brifysgol, gyda ffocws cryf ar brofiad cadarnhaol myfyrwyr, dull datblygu casgliad cyntaf digidol a gwella ac arloesi gwasanaethau yn barhaus.

Byddwch yn ymuno â'r tîm Gwasanaethau Digidol sy'n canolbwyntio ar gaffael adnoddau dysgu a darparu mynediad di-dor iddynt.

Lleolir y swydd wag ar gampws Pontypridd. Er y bydd angen presenoldeb ar y campws yn rheolaidd, mae'r rôl yn addas ar gyfer gweithio o bell a thrafodir gyda’r ymgeisydd llwyddiannus gyfleoedd i weithio cyfran o'r amser gartref.

Mae hon yn rôl barhaol ran-amser am 22 awr yr wythnos. Mae'r diwrnodau gwaith yn agored i drafodaeth.

Bydd y Llyfrgellydd Gwasanaethau Digidol yn chwarae rhan allweddol wrth gaffael adnoddau dysgu, gan sicrhau bod ein hadnoddau digidol a'n cynnwys digidol yn cydymffurfio â'r gyfraith, yn hygyrch, yn ddarganfyddadwy ac yn gyfredol.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol sy'n gallu dehongli a chyflwyno gwybodaeth gymhleth, gan adeiladu perthnasau ar draws yr adran, gyda phartneriaid a gwerthwyr allanol. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o'r farchnad ar gyfer llyfrau a chyfnodolion a byddwch yn hyddysg wrth gymhwyso systemau TG perthnasol fel systemau rheoli llyfrgell a meddalwedd rhestrau darllen.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Andrew Dalgleish.

 

Os ydych chi'n ymgeisydd llwyddiannus a’r swydd hon fydd eich swydd gwasanaethau proffesiynol gyntaf yn y Brifysgol (neu os ydych chi’n cael eich cyflogi gan PSS Ltd ar hyn o bryd), cewch eich cyflogi gan Professional and Support Services Limited, is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Prifysgol De Cymru, sy'n darparu gwasanaethau i'r Brifysgol a'r Colegau. Os ydych chi'n ymgeisydd gwasanaethau proffesiynol mewnol, byddwch chi'n parhau i gael eich cyflogi gan Brifysgol De Cymru.

Dyddiad Cau: 26/10/2021