Library & Customer Services Manager

Job Description

Library & Customer Services Manager

 

Job reference: CCSE00018W3VRE

Location: Denbigh and Ruthin

Salary:     Grade 10 - £27,653 - £30,852

Hours:      30 hours per week

Permanent

 

We are looking for a dynamic and creative library professional to join our library management team.

If you’d like to manage a diverse team to deliver the full range of library and customer services, if you’re interested in further developing our libraries as the beating hearts of our communities, this is the opportunity for you.

We are looking for someone with a solid background in excellent service delivery and a passion for partnership working across organisational boundaries. You will have proven experience of managing the delivery of library services, with a particular passion for reader development work with children and adults, and Welsh books and culture.

Appointment subject to satisfactory references. 

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Bethan Hughes on 01824 708207.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 27th February 2019

Interview date: 8th March 2019


Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

Rheolwr Llyfrgell a Gwasanaethau Cwsmer


Cyfeirnod y Swydd: CCSE00018W3VRE

Lleoliad: Dinbych a Rhuthun

Cyflog: Graddfa 10 - £27,653 - £30,852

Oriau: 30 awr yr wythnos

Parhaol

Swydd allanol

Rydym yn chwilio am lyfrgellydd proffesiynol deinamig a chreadigol i ymuno â’n tîm rheoli llyfrgell.

Os hoffech chi’r cyfle i reoli tîm amrywiol i ddarparu’r ystod llawn o wasanaethau llyfrgell a chwsmer, os oes gennych ddiddordeb mewn datblygiad pellach ein llyfrgelloedd fel curiad calon ein cymunedau, gall hwn fod y cyfle i chi.

Rydym yn chwilio am rywun gyda chefndir solet mewn darpariaeth gwasanaeth rhagorol ac angerdd dros weithio mewn partneriaeth ar draws ffiniau sefydliadol. Bydd gennych brofiad sicr o reoli gwasanaethau llyfrgell, gydag angerdd arbennig am waith datblygu darllen gyda phlant ac oedolion, a llyfrau a’r diwylliant Cymraeg.

Penodiad yn amodol ar dderbyn geirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd hon, cysylltwch â Bethan Hughes ar 01824 708207.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

 

Dyddiad Cau: 27ain Chwefror 2019

Dyddiad cyfweliad: 8fed Mawrth 2019

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.