Senior Libraries Development Adviser / Uwch-gynghorydd Datblygu Llyfrgelloedd

  • Job Reference: 00000266-1
  • Date Posted: 13 June 2019
  • Recruiter: Welsh Government
  • Website: https://gov.wales
  • Location: Pan Wales / Led-led Cymru
  • Salary: £37,600 to £44,950
  • Sector: Government
  • Job Type: Permanent

Job Description

Senior Libraries Development Adviser

 

Salary range: £37,600 - £44,950

Location of post: Pan Wales

The post holder will be expected to work from the Aberystwyth office on a regular basis.  A split location arrangement could be accommodated. 

Closing date: 16:00, 27/06/2019

 

The Senior Libraries Development Adviser will lead on the development, implementation and evaluation of public library policy and provision for the Welsh Government. This will include leading on the statutory duties relating to public libraries contained in the 1964 Public Libraries and Museums Act to ensure that public library authorities provide a ‘comprehensive and efficient service’. The post holder will also be expected to take responsibility for innovative policy initiatives such the National Digital Library service, and to work in partnership with libraries across Wales to develop new initiatives and services to ensure that citizens are able to access high quality library provision.

The post requires a professional qualification in library and/or information studies, professional experience working in or with the library sector, along with a broad knowledge of the sector and current professional issues, and experience of partnership and collaborative working.

The ability to communicate through the medium of Welsh is desirable but not essential to fulfil the requirements of this post.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uwch-gynghorydd Datblygu Llyfrgelloedd

 

Ystod y cyflog: £37,600 - £44,950

Lleoliad y swydd: Led-led Cymru

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio o swyddfa Aberystwyth yn rheolaidd.  Gellid trefnu i weithio rhwng lleoliadau. 

Dyddiad cau: 16:00, 27/06/2019

 

Bydd yr Uwch-gynghorydd Datblygu Llyfrgelloedd yn arwain ar ddatblygu, gweithredu a gwerthuso polisi llyfrgelloedd cyhoeddus Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn cynnwys arwain ar y dyletswyddau statudol sy’n gysylltiedig â llyfrgelloedd cyhoeddus sydd o fewn Deddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964 i sicrhau bod awdurdodau llyfrgelloedd cyhoeddus yn cynnig gwasanaeth ‘cynhwysfawr ac effeithlon’. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd fod yn gyfrifol am fentrau polisi arleosol megis gwasanaeth y Llyfrgell Digidol Cenedlaethol, ac i weithio mewn partneriaeth â llyfrgelloedd ledled Cymru i ddatblygu mentrau a gwasanaethau newydd i sicrhau bod dinasyddion yn gallu defnyddio llyfrgelloedd o safon uchel.

Mae’r swydd yn galw am gymhwyster proffesiynol ym maes llyfrgelloedd ac/neu astudiaethau gwybodaeth, profiad broffesiynol o weithio o fewn neu gyda’r sector llyfrgelloedd, yn ogystal â gwybodaeth eang o’r sector a materion proffesiynol cyfredol, a phrofiad o weithio mewn partneriaeth ac o gydweithio. 

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol i gyflawni gofynion y swydd hon.